Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats
FEBRUARY 15, 1909. ST. MICHAEL'S, 

FORT TOTTEN, 
TIPIWAKAN PIYAPI KTA ON 
MAZASKA QUPI. Alfred Little Wind 


| 4-00 


Lumina Tunkansaiciyewin 


- 5-00 


Nancy Nebraska 


10 


00 


Ignatius Court 


10 


00 


Louisa Court 


5 


00 


Josephine Court 


5 


00 


Louisa Oyewastewin 


1 


00 


Thos. Tunkanwanyagmani 


5 


00 


Mazakahomni 


5 


00 MASS WOSNAPI KIN KINI- 

HANYAN OUNPAPI KTA 

IYECECA. 

Jesephus ehanna wicoran oya- 
ka wicasta kin Juda tipi wakan 
kin en wawayusnapi qa Levites 
opawinge sakowin anpetu owasin sin wicisam Itancan kin u kte qa 
akan wosnapi kte kin iye tancan 
kin wanna iyehantu, qa wacin- 
yanpi kin iye tancan kin woyute- 
yapi kta e wicaqu." 

St. Martin is tipiwakan en i 
eca tohinni iyotanke sni, canpe- 
skamakahde najin qa is mjinhan 
najin, qa ite yusinyeya iciya ce- 
kiyahan ecee- Token on hecon 
hecinhan iwangapi, unkan hey a: 
"Token ecin togye ecamon kta 
he? Wakantanka, Itancau mita- 
wa hen yanke qa itokam nawajin 
hecen kokipeya nawajin kta iye- 
ceca."" David ija he iyecen oiye 
kiton, deye kin heon: "Yati en 
tiniahen wau kta, kocicipe kin on 
tipiwakan nitawa etkiya ohowa- 
da kta." Ps. v. 8. 

'Tipiwakan mitawa kin yaki- 
nihanpi kta:" Wakantanka can- 
Pamna ide etanhan Moses okiye 
qon nakun de on onkoyakaPi 
kte: "Nisiha etanhan hanpa tonwan onpi, qa wanjigjis mass 
wosna wakan econpikineconhan 
ohnihde wakan kin ohomni kini- 
hanyan najin hiyeye kin econhan 
wohdakapi qais iliapi ecee. -Qa 
heon Wanikiya tona tipiwakan 
en wopeton yukan on owawica- 
kiye qon iyececapi. "Tipiwakan 
mitawa kin he owacekiye tipi, 
eya ovapi qon, tuka niye owa- 
manonpi kin heca yakagapi. 
Luke xix. 16. skanpi onkokiyakapi; taku wo- 
snapi kte kin wicaktepi, qa piwi- j , 

F v ■ ' M J hdusdoka wo; maka tukte en 

cayapi, paspuspupi, qa akan wo- 
snapi kin akan liutinafryapi, qa 
kinihanyan skanpi, qa oliape 
tanin sni skanpi, on wawayusna 
wan j ina skan kin iyececa. Hecen 
Juda oyate kin wamanica wawi- 
cayusnapi kin on decefr kinihan- 
yan skanpi hecinhan unkiyes 
mass wosnapi wakan kin isanpa 
kinihanyan ounpapi kta iyececa. 
Tona Christ ahakamya heoncapi 
kin onkiyes isanpa kinihanyan 
onskanpi iyececa; ecin akan wo- 
snapi kin he en Wakantanka Ta- 
cincana wakasotesni, okafrnifipi- 
ca sni tawa kin he ktepi qa wa- 
yusnapi, hecen en ewacinye frcin 
ohoundapi kta. TOKAHEYA WOCEKIYE 
OP API KIN 

hena hecen wicoran yuha skan- 
pi. St. Chrysostom on decen wo- 
wapi kaga; tipiwakan en timahen 
iyayapi eca patujapi qa maka 
kin iiputakapi ecee, qa mass wo- 
snapi kin econhan tuwena en 
yanke sni kin he iyececa tokiya 
tanin sni. Ake den St. James 
woeekiye tawowapi kin kiksuye 
onniyanpi kta, 

"Ito, otoiyohi inina yanke kta, 
qa woyusinyeye on cancan 
kta, qa makata wicoran kin ta- nayajin kin he wakan ce." Ex. 
iii. 5. Hecen tipiwakan unki- 
tawapi kin tohanyan isanpa 
ohoundapi kta iyececa; ecin hena 
Bishop yuwakanpi qa anpetu 
owasin ohna mass wosnapi wa- 
kan kin econpi kin heon. Wake- 
ya koka wokonze ohna yanke kin 
etkiya David kokipeya • cancan- 
yan; hecen onkiyes wartanisa 
kin tipiwakan kin Yutapi Wakan 
yanke kin en wakanyan, kokipe- 
ya, kinihanyan mass wosnapi 
iyotan wowakan econpi kin en 
kinihanyan ounpapi iyececa! 
Wakantanka Iyeiica econ onsipi. 
"Tipiwakan mitawa kin yakini- 
hanpi kta." (Lev. xxvi. 2.) De 
on Israelites wakeya tawapi kin 
tipiwakan unkitawapi on isanpa 
waiyedhanyan onkicicapi. Jacob 
ocaniyadi tawa, qa Bethel en 
akan wosnapi tawa kin, Christ 
ihakam ya Tawocekiyepi kin iya- 
cinpi: Tipiwakan unkitawapi kin 
de onkeyapi kte kin iyehantu: 
"Oyanke kin de okokipe! Wa- 
kantanka ti kin qa marpiya tiyo- 
pa kin dee sni he?" Gen. xxiii. 17. 

WAKANTANKA TI KIN. 

Wiciye tipi kin iyecen skanpi 
ktaiyecece sni, hen Wakantanka 
Iyotan wankantu Cinhintku kin WAKANTANKA IYOKIPI SNI. 

Heeen tipiwakan en tuwe tin 
hiyu qa is kinape kin ekta eton- 
wan onkuwapi qa is onkiapi, qa 
onkiliapi kin ceonkiyapi en eon- 
wacinpi sni. qa dena etarhan 
a .^anonkicihdakapi kta on Wa- 
nikiya oie kin onkiksuyapi kta 
iyececa. "Tuka wicoie waste sni 
otoiyohi wicasta eyapi kin hena 
on woyaco anpetu kin en ohda- 
kapiece e kta, he miye eciclyapi." 
Matt. xii. 36. 

Mass wosnapi wakan kinihanyan 
onkopapi kte kinhan canpeska 
makhde naonjinpi kte. Ecin St. 
Paul hecen eya: Hecen Jesus 
caje kin on, hupahu kin owasin 
capeska makahde enajin kta, 
marpiya ekta on, qa maka akan, 
qa maka kin ihukuya on kin he- 
nakiya. Phil. ii. 10. Heon etan- 
han mass wosnapi econpi eca 
Wanikiya onkitawaPi kin Iye^ca 
akan wosnapi kin hen yanka, he- 
on canPeska makahde naonjinPi. 
sni esta tohan Yutapi Wakan pa- 
wank yuzapi kin hetanhan Yuta- 
pi-wakan icuPi ohakam hehan- 
yan eqes canPeska makahde na- 
jinPi kta iyececa. M1NIAWICAKASTANPI. 

Fort Totten, Dec. 13. 1908.— 
Eva, Nov. 1, 1908 hehan tonpi; 
Antoine Langer qa Josephine 
Winuciqana cunwintkupi. 

Dec. 13, Agnes, Dec. 13, hehan 
tonpi, Alfred Little Wind qa 
Jane Wiko cunwintkupi. 

Dec. 20. Ruwina, Jane. Dec. 
14, hehan tonpi, John Miller qa 
Brigette Upiskawin cunwintkupi. 

Dec. 28, Edward, October 23, 
1908 hehan tonpi, Felix Dance 
Eagle qa Rosalia Larger cincapi. 

Jan. 5, Gertrude. Jan. 3, 1908 
hehan tonpi, Gustav Ross- 
knecht qa Elza Marion cunwin- 
tkupi. 

Jan. 10, Joseph William, Dec. 
28, 1908 en tonpi, Isidore Ciqa qa 
Emma Wasuyuhamaniwin cin- 
capi. 

Jan. 23, Raymond, Dec. 23, en 
tonpi, John Lohnes qa Bessie 
Matowanjina cincapi. WAKANKICIYUZAPI. 

Fort Totten. 

Jan 27, Sam King, Martha Wa 
kakaksan kici. 

Jan. 31, John Cavanaugh, Mary 
Adele Dubois kici. kuna tawacin en yanke kte sni,oti, wanjigji istecapi sni tehan- 
ecin wicastayatapi owasin wica- han waayutapi, qa tuwe tin hiyu 
stayatapi kin, qa Itancanpi owa- eca qa tankan kinhda eca ekta HEYAKE ONPI KIN IENHI- 
YEYAPI. 
Mass wosnaPi en winyan ewi- 
tonwePica ihduzaPi kin ienhiye- 
yaPi. Qa heon PoPe Linus win- 
yan kin tipiwakan en yaPi kta ca 
iteakafrpe kitonPi kta ookiye kin 
econwicasi. St. Charles Bor- 

romeo winyan tona iteakafrPe- 
tonPi sni kin tipiwakan en 'yaPi 
kta iyowinwickiyaPi kta iyecece 
sni, keya. St. Clement, Alexan- 
dria etanhan kin token on de he- 
yaPi kin, hecen winyan owanyag 
wastePi kin wica kin wanwicaya- 
kaPi kte sni kinhan tawacin wi- 
cayutokecaPi kte sni, qa on wa- 
titaniPi kte sni. ALLEN, S. D. 
Eyanpaha mitakola. 

Lecala Christ- 
mas onyuhapi, Mato ota na Wa- 
gmeza Wakpala ospayepi hena- 
yos paowanjila econpi, na he wi- 
coran kin wicasa topa iwoglaka- 
pi. Jos. Red Willow, Philip Fast 
Wolf, Joe Mousseau, na itopa 
kin he ins Mato Ota; he oyate el 
wicasa itancan, na nakun omni- 
ciye el itancan yanke. 

Christmas el $29-95 yusotapi, 
na Patrick Apples ptegleska 
wanji kicun. Christmas wakici- 
cupi James Hawkins ptegleska 
wan cincala kici, Philip Fast 
Wolf qu Na hehanl kiblecahan- 
pi kte el oyasin ptayela inajinpi 
na wocekiye eyapi na lowanpi 
na kiblecahanpi. 

Oyasinla micante on nape ci- 
yuzapi. 

NitakolaPi wanji onsike qon 
he miye. 

Jos Red Willow. FEBRUARY 15, 1909. PINE RIDGE, S. D. 

Eyanpaha. 

Omaka teca el urthipi 
kin el taku wanji on tokeya wo- 
pila unyuhapi kte cin he taku 
wakan. Eya mitakuyepi, St. 
Mari unqonpi kin takuni tanyan 
onkokarnigapi sni heon omaka 
wan el unhipi iia letanhan tokata 
omaka wan ekta onyanpi kta he- 
'on omaka hektatanhan yaupi na 
lehanl yahipi qel taku tona hece- 
ta sni yuha yahihunni kin hena 
irpeyapi na taku tona wiciyokipi 
yuha yahihunni kin hena el etan- 
han ayapahi na omaka tokata 
etkiya oicimani waste yakagin 
kte winyan oyasin oicimani 
onkagapi kta wicaonlapi: yun- 
kan he tuktel onyanpi kin tan- 
yan onyanpi kte cin iyecel tanin- 
yan yanke Christmas e na ako- 
tanhan omaka wan yanke na ako- 
tanhan Wakantanka yanke. Ho 
mitakuyepi, lena taninyan yanke 
ceyas nunipi kin ota ye. Taku 
tona on nunni onkiciyapi kin 
watanka icilapi, waaiyapi, wa- 
rannicilapi, waanagoptanpi sni, 
watokiconpi, waunsilapi sni, wa- 
yuonihanpi sni. Mitakuyepi, le- 
na on tokata omaka wan onyan- 
pi kte cin lena hecena yuha un- 
yanpi kin tahena ota maunnipi 
kte sniye. Heon mitakuyepi, St. 
Mari onqonpi kin taku tona on 
woiciconze onkagapi iyecetu kin 
iyopeiciyapi . na Yutapiwakan 
icupi kin he lila econqonpi kte 
na igluhukul iciya unqonpi kte, 
waaiye sni unkiconpi kte, na ta- 
ku tona Wakantanka yawaste 
kin hena el etonwe wacin unqon- 
pi kte; hececa kin omaka tokata 
kin el cante wasteya Wakantan- 
ka aniipi kte maka akanl ni un- 
qonpi kin el Wakantanka Cin- 
hintku taku waste ecela kuwa 
onsipi. Wakantanka el taku wa- 
ste yuha onkipi kte cin ito, tan- 
yan iwanonya £api iyecetu we. 
Wahosiyapi akenonpapi kin hena 
Jesus oyate ekta yewicasi; tona 
hustepi na istagongapi na manipi 
sni na wayazankapi kin hena 
asniwicaya po; na tohanl yakupi 
kte cin watusececa kin siha oni- 
tkapapi kin natata po. Ho mi- 
takuyepi, oyasin tukte Wakan- 
tanka oiye tohanyan naonronpi 
sni kin hehanyan wayazan on- 
qonpi na huonstepi istaongonga- 
pi na maunnipi sni tka tohanyan 
Wakantanka towaste unkicupi 
kin hehanyan Wakantanka el ta- 
ku waste yuha unklapi kte cin 
taku sica onitkapapi kin *hena onklatatapi na Wanikiya el on- 
hipi kin tanyan onkayutapi kte. 

St, Mari tohanl niklotaninpi 
nacironpi canna icante mawaste, 
tka wasicun iyapi ogna wicacaje 
yakagapi cankehunr tanyan iye- 
onniciyapi sni ye. 

Cante wasteya nape ciyuzape. 
Josephine Iyataninwin. WOOD, S. D. Jan. 1, 1008. 

Wakinyanska Wakpala opeya 
St. Joseph na St. Mary omniciye 
onpi kin Christmas wicoran on- 
yuhapi; na Father Henry opeya 
on. Omniciye le wana waniyetu 
wikcemna sam iyeya onkopapi 
tka tohinni Christmas econhan 
Priest wanjini kici onqonpi sni. 
Canke Father Henry kici onqon- 
pi lila iyoonkipipi. Oyasin kmil 
Yutapi wakan onkicupi. 

Omniciye tipi wan onkagapi, 
ataya canbaksa canblaska heca. 
Mazaska 800 ikiyela on onkagapi. 
Nahanrci tiinahetan onglustanpi 
sni qeyas timan Christmas woe- 
con onyuhapi, na oiyokipiya w t o- 
cekiye onyuhapi. Iyotan Christ- 
mas hinhanna el mass wosaapi 
wakan econhan wicota Yutapi 
wakan icupi. Na nakun koska- 
laka yamni miniawicakastanpi: 
Edward Beauvais; Rufus East- 
man; William Peneaux; Cloud 
Eagle na hoksila nom; Robert 
Emmery cinca wan, Joseph Gar- 
neaux Jr. ciaca w T an kici mini 
awicakastanpi. 

Wicokanhiyaya itkos wotapi 
na Christmas rtayetu mazaskan- 
skan 7 hetanhan woipipi woecon 
econpi, na hel siceca lila wowi- 
yuskin yuhapi. Wahakoakiyapi 
wasteste naonronpi; el econhan 
Sinaska opa wanjigji el onpi na 
nakes wicakeya wowahokonkiya 
naronpi, na wanjigji Catholiche- 
ca icicagapi. Hena Wakantanka 
hecon wicaya naceca, lakas sina- 
ska el tona wakaskagle wacinpi 
kin nihinciyapi naceca. W T anjigji 
ho taninpi qeyas toksa hena to- 
kata iseya upi kte iteka. Ito- 
gmos panirtapi kin paorlain po. 

Dec. 26, hinhanna el ake mass 
wosnapi onyuhapi na tona Yu- 
tapi wakan icupi sni qon he el 
iglustanpi. 

George Arm, Annie Peneaux 
kici wakankiciyuzapi. 

Ito mitakolapi kin, Omaka Te- 
ca letan wocekiye el sam lila 
awicakeya onskanpi kte lo. To- 
kesa Wakantanka ounkiyapi kta. 
Nitakolapi wanji 

Alex Desersa. PINE RIDGE, S. D. 
Jan. 14, 1909. 
Eyanpaha mitakola: 

S. Josph on- 
qonpi kin wanna taku on maka 
akanl ni onqonpi hecin slolonki- 
yapi, nakun tuwe wacin onyanpi 
hecin slolonyapi; hena hecetu. 
He qes Eyanpaha wowapi onqupi 
ca na wicasa wakan iyecel waca- 
jeyal onkayapi na ecel sina wo- 
tanin wowapi okiseya kinil sna 
ojunonyanpi, wicasa wanjila he 
on owancaya wotanin oksanye- 
yapi kin ota tehanhan hiyu sni; 
incin wicasa wanji wotanin kage 
kin he iseya ecana wanaron cin 
qes hececa kin heon Eyanpaha 
opetonpi kin otarca na mnawica- 
yapi na heon Eyanpaha kin ma- 
zaska kage sni seca ecanmi lo. 

Na hehanl "Wakantanka iyo- 
yanpa tawa kin wicasa owasinla 
slolonyapi heon lakas Wakantan- 
ka Ateonyanpi kin awanongla- 
kapi; incin he tohan wiconi oi- 
hanke wanica ohionkiciyapi kte 
lakas woahope wikcemna Wa- 
kantanka onqupi, heon woahope 
itopa na isalrpe econ rem lila rca 
onspeonkiciciyapi ni ecanmi. 

OA'ancaya St. Joseph onqonpi 
anpetu na hanhepi owasinla he- 
na awaoncinpi sni seleca; na he- 
on okolakiciye kin wanjigji can- 
sil onkiciyapi lakas heon w T oaho- 
pe wikcemna lila onkuwapi iye- 
ceca, onkicantepi el na Eyanpa- 
ha kin el wowiyukcan tankinkin- 
yan rca caje onyatapi na akan- 
tanhan okolakiciye wan el owi- 
conpapi qon el hecercin onkoon- 
yanpi sni seececa. Heon St. Jo- 
seph owancaya onqonpi qon wi- 
canagi nionyanpi kta oncinpi qon 
wanjigjilya naonjinpi. Heon mi- 
takuyepi, onkisnala nagi ni kiye 
waoncinpi kte sni, tka onkitaku- 
ye wanjigji wocekiye itankal na- 
jinpi hena ni wicakiye waoncinpi 
ni ecanmi; heon hecel wacaje 
blata tka mis nakun Eyanpaha 
opewaton na wanawaron, heon 
lehanl mis lecei epe lo. 
Nitakuyepi wanji 
Thomas No Water. Hancokaya el wicasa wakan kin 
wacekiye na econhan Sarah Yel- 
low Owl miniakastanpi, na he 
iglustanpi hehanl wospipi; tuwe 
kesa lila iyuskinyan skanpi. 

Ake tokatakiya ewacinpi kin 
he waste kta. 
Tona Ey any ah a iyacupi kin on- 
yeksuyapi oncinpi. Nitakolapi. 
George Hunter. Allen, S. D 
Mitakolapi. 

Sinasapa wicasa priest 
oyate etkiya wicoran kuwapi; wi- 
canagi niyapi kta kuwapi, na hel 
wicikiyela bla wacin. Yunkan 
mitakolapi, lila makakije, tiwahe 
mitawa ataya, oyasin, ptayela 
wicagluha waon wacin. Mini- 
wakan yatkesni oko. el waon. 

St. Josep igluwicaka wan con- 
gress el econpi ca ake he owapa 
ca; tona congress yahipi qon he- 
na wamayalakapi. Ho hecel eca- 
mon, na mitakolapi makakije lo. 

Tona Yatkesni oko. oyapapi 
qon wocekiye emiyeciyapi kta 
iceciciyapi. Oyasin cantew r aste- 
ya nape ciyuzapi. 

Jos. Red Willow. CHERRY CREEK, S. D. 
Dear Eyanpaha. 

Wi akenonpa zani- 
yan onhipi na Christmas el wo- 
wiyuskin tanka onyuhapi. Ma- 
zaskanska oape topa sam okise 
ehanl tima eyaye. Wicasa za- 
ptan na winyan topa woglakapi 
na tantanya wahokonwicakiyapi. 
Mazaskanskan 6 hehanl wotapi. ROSEBUD AGENCY, S. D. 

Eyanpaha. 

Rosebud Agency oyan- 
ke el wawanyaka oti wan heci el 
omaka teca wotapi ounkagapi. 
Wakanyeja koya 132 hena kicopi; 
ticokata wasicun onpi kin ateya- 
pi na wanna wol enajin na el ate- 
yapi onkitawapi kin wopila eye. 
Wotapi cansa yuha kin onkiye 
wamnaonyanpi; yunkan mazaska 
wikcemna yamni sam iyeya mna- 
onyanpi; Ateyapi kin ptegleska 
on oonk iyapi, na mazopiye tan- 
han taspan koka wanji onqupi. 
Yunk:.n mitakolapi lecel on he- 
conqonpi. Eya wawanyanka opa- 
pi kin wocekiye yamni kin iyuha 
etan opapi cepapi. 

Mitakolapi, hektata wi akenom 
onkupi kin anpetu na hanhepi 
iyohila na mazaskanskan oape 
tuktetu qesa ontapi kta onkupi. 
yunkan Wakantanka ounkiyapi 
na iyuha zaniyan wi akenonpa 
kin onhihunnipi. 

Ho letan ake tokatakiya tona 
ni onqonpi kin wi ake nonpa on- 
yanpi kte tka toki Wakantanka 
ounkiyapi na ake zaniyan wi ake 
nonpa kin onkihunipi ni ecanmi. 
Ho tona wocekiye wicasa yaonpi 
hena eya maka akan tunkansila- 
yapi orlate iyotiyekiye wiconte 
on wowasi econqonpi qon he na 
wocekiye ehapi canna iyotan rci 
wopila onkeyeciyapi ni ecanmi. 

Oyasin cante wasteya nape ci- 
yuzapi. Nitakolapi wanji 

Alex Turning Hawk.